Organization of Cultural and Leisure Activities of Students in Higher Education Institutions

Authors

  • Olena Tarkivska-Nahynaliuk Kremenets Regional Humanitarian and Pedagogical Academy
  • Bogdan Opalchuk National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Oleksandr Iievliev Lviv Polytechnic National University
  • Larysa Soloviova Zhytomyr Polytechnic State University
  • Oksana Kalinska Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, Lviv Polytechnic National University

DOI:

https://doi.org/10.14571/brajets.v16.n1.125-134

Keywords:

Leisure, higher education institutions, student youth, digitalization, active leisure realm

Abstract

The article explores how the leisure culture of young individuals differs from other age groups due to their unique needs and socio-psychological characteristics. It emphasizes the importance of leisure research in understanding and catering to the youth's self-discovery and self-expression. The article proposes modernizing regulations in educational institutions to create an environment that caters to the socio-cultural and intellectual needs of today's youth. It advocates for expanding the responsibilities of children's and youth associations and involving them in sports and collaborations with employers. It suggests the establishment of a youth innovation center to nurture scientific and creative projects.The article discusses the advancements in pedagogical research and development and the role of information and communication technologies in higher education. It evaluates the effectiveness of their implementation and addresses challenges faced by the educational system. The study utilizes various research methods to identify theoretical aspects and practical considerations related to integrating technology for enhancing English-language communicative competence in higher education.The article highlights the need for continuous innovation and revitalization in leisure and education to better serve the unique characteristics and requirements of today's youth.

References

Bekha, I. D., Melnyk O. V. (2006). Psychological Encyclopedia / (author-editor O.M. Stepanov) - K.: Akademvydav, 424 p.

Ben O.T. (2007). Etapy instytutsionalizatsiinykh protsesiv u molodizhnykh hromadskykh orhanizatsiiakh / O.T. Ben // Ukrainskyi sotsium. 2 (19). 129–138. [Stages of institutionalization processes in youth public organizations][in Ukrainian]

Bieletska I.V. (2009). Tsinnisni oriientatsii u sferi dozvillia suchasnoi molodi // Visnyk LNU im.T. Shevchenka № 17 (180), Ch.II, 58-68. [Value Orientations in the Sphere of Leisure of Modern Youth] [in Ukrainian]

Bocheliuk V.I. (2006). Dozvillieznavstvo : Navchalnyi posibnyk / V.I. Bocheliuk, V.V. Bocheliuk. – K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. 208 p. [Leisure Studies: A Study Guide.] [in Ukrainian]

Bocheliuk V.I., Bocheliuk V.V. Dozvillieznavstvo. (2006). Navch. posib./ V.I. Bocheliuk, V.V. Bocheliuk. – K.: Tsentr navch. litr-ty, 2006. – 208 p. [Leisure studies. Study guide.] [in Ukrainian].

Boiko Yu.S. (2015). Formuvannia aksiolohichnykh ustanovok do zdorovoho sposobu zhyttia u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: dys..na zdobutti naukovoho stupenia kand.ped.nauk 13.0007. – Teoriia i metodyka vykhovannia / Yu.S.Boiko, Uman, 268 p. [Formation of axiological attitudes to a healthy lifestyle among students of higher educational institutions: dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences 13.0007 - Theory and Methods of Education.] [in Ukrainian]

Buialskoi T. B (2005). Yevropeiska praktyka studentskoho samovriaduvannia v universytetakh Ukrainy: Metodychni materialy / Za red.– Vinnytsia : [b. v.]. 82 p. [European practice of student self-government in Ukrainian universities: Methodological materials.] [in Ukrainian]

Finikov T.V. (2002). Suchasna vyshcha osvita: svitovi tendentsii i Ukraina. K.: Takson,176 p. [Modern Higher Education: World Trends and Ukraine.]

Harmash S.A. (2009). Liderski yakosti osobystosti kerivnyka yak zaporuka uspikhu / S.A. Harmash, O.E. Hashutina (009). Upravlinnia innovatsiinymy proektamy ta obiektamy intelektualnoi vlasnosti. 37–44. [Leadership qualities of the leader's personality as a guarantee of success // Management of innovative projects and intellectual property objects.] [in Ukrainian]

Ihoshev M. V. (2013). Samozberihaiucha povedinka, ryzyky zdorovia i trudova aktyvnist naselennia. Ekonomika i pidpryiemnytstvo. № 9 (38). S. 670-673. [Self-preserving behavior, health risks, and labor activity of the population. Economics and entrepreneurship.]

Ivanova A. E. (2013). Potreba naselennia v dovholitti i stupin yii realizatsii. Sotsiolohichni doslidzhennia. 2 (346). 120-129. [The need of the population for longevity and the degree of its realization. Sociological studies.] [in Ukrainian]

Kapska A. Y.(1995). Osnovni zakonomirnosti modeliuvannia vykhovnoho protsesu / Alla Yosypivna Kapska // Novi tekhnolohii vykhovannia: zb. nauk. statei 91–96 [Basic regularities of modeling the educational process // New technologies of education: a collection of scientific articles] [in Ukrainian]

Kashurkina, S. S.(2009). Zhyttievi resursy seredovyshcha i stratehii samozberihaiuchoi povedinky molodi v umovakh suspilstva ryzyku. Visnyk derzhavnoho universytetu kultury i mystetstv. 4, 2. [Life resources of the environment and strategies of self-preserving behavior of young people in a risky society.] [in Ukrainian]

Kendo T. (2000). Dozvillia i populiarna kultura, v dynamitsi ta rozvytku / Kendo T. Osobystist. Kultura. Suspilstvo. T. II. Vyp. 1(2). 288. [Leisure and popular culture, in dynamics and development.] [in Ukrainian

Kensytska I. (2017). Model formuvannia tsinnostei zdorovoho sposobu zhyttia studentiv u protsesi fizychnoho vykhovannia. Iryna Kensytska // Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, 4. 69-76. [Model of formation of values of healthy lifestyle of students in the process of physical education.] [in Ukrainian]

Kin O.M. (2011). Peredumovy rozvytku idei studentskoho samovriaduvannia v istorii vitchyznianoi osvity / O.M. Kin. [Prerequisites for the development of ideas of student self-government in the history of national education.] – [Electronic resource] - Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vsntu/pedag/ 2011_124/ 2011_124/124_37.pdf

Kozyn, A. M. (2009). Interpretatsiia systemoutvoriuiuchykh determinant v zdoroviazberihaiuchykh osvitnomu prostori. Visnyk Pivdenno-ukrainskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Osvita. Pedahohichni nauky. 38 (171). 58-65. [Interpretation of system-forming determinants in health-saving educational space.] [in Ukrainian].

Kozyrieva, P. M., Smyrnov, A. I. (2016). Osoblyvosti ta tendentsii adaptatsii ukraintsiv do postiino zminiuvanykh umov v postradianskyi period. Ukraina reformuie. 14, 133-171. [Features and trends of Ukrainians' adaptation to constantly changing conditions in the post-Soviet period. Ukraine is reforming.] [in Ukrainian]

Kuleba O. Molodizhni hromadski orhanizatsii: riznovydy, suspilni funktsii ta problemy aktyvizatsii yikh diialnosti Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku. [Youth public organizations: types, social functions and problems of activation of their activities // Ukrainian national idea: realities and prospects of development.] – [Electronic resource] - Access mode: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13459/1/9_45-50_Vyp_24_ Nac-idea.pdf

Law of Ukraine (2009). "On Higher Education" No. 2984-III, as amended on February 19, 2009. http//www/osvita.org.ua/pravo/law05/part_07.htm [in Ukrainian].

Pelekh L. R. (2001). Formuvannia osobystosti maibutnoho vchytelia u systemi masovykh vykhovnykh zakhodiv VNZ, K. [Formation of the Future Teacher's Personality in the System of Mass Educational Activities of Higher Education Institutions.] [in Ukrainian]

Petrova I. V. (2005). Dozvillia v zarubizhnykh krainakh : pidruchnyk, K. : Kondor, 2005. 408 p. [Leisure in foreign countries: a textbook.] [in Ukrainian]

Pishun S. H. (2005). Formuvannia kultury dozvillia studentiv VNZ v umovakh roboty studentskoho klubu : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.07, [Formation of leisure culture of university students in the conditions of student club work: Ph.D. thesis: 13.00.07.] [in Ukrainian]

Pishun S. H. (2005). Formuvannia kultury dozvillia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv v umovakh roboty studentskoho klubu: dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.07 «Teoriia i metodyka vykhovannia» / Pishun Serhii Hryhorovych. K. 222 p. [Formation of leisure culture of students of higher educational institutions in the conditions of student club: Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.07 "Theory and Methods of Education".] [in Ukrainian]

Priority directions of development of education and science in 2006. Osvita Ukrayiny. June 20 (№45/46).

Psykholohichni mekhanizmy skhodzhennia osobystosti do dukhovnykh tsinnostei. Suchasnyi vykhovnyi protses: sutnist ta innovatsiinyi potentsial. Materialy nauk.-prakt. konferentsii (za rezultatamy naukovo-doslidnoi roboty Instytutu problem vykhovannia NAPN Ukrainy u 2010 rotsi) /Za red. . – Ivano-Frankivsk: V-tvo “Tipovit”, 2011. Vyp. 1., 3-19 [Psychological mechanisms of personality ascent to spiritual values // Modern educational process: essence and innovative potential. Materials of the scientific and practical conference.]

Putilovska N. B. (2008). Formuvannia osobystosti studentiv v umovakh vilnoho chasu. Zbirnyk naukovykh prats. – Vyp. 20. T.1 : Pedahohichni nauky / za zah. red. V. D. Budaka, O. M. Piekhoty. Mykolaiv : MDU, 165. [Formation of students' personality in conditions of free time.] [in Ukrainian]

Regulations on Student Self-Government in Higher Education Institutions (2007). Information Bulletin of Higher Education. 7, 98-100

Savchenko O. (1996). Vid liudyny osvichenoi – do liudyny kultury. Ridna shkola. 5–6, 3 [From an educated person - to a person of culture.] [in Ukrainian]

Stebbins R.A. (2000). Vilnyi chas: optymalnyi styl dozvillia (pohliad z Kanady) Sotsiolohichnyi zhurnal. 7. 64-73. [Free time: the optimal style of leisure (a view from Canada).] [in Ukrainian]

Zharkov, A.D. (2003). Kulturno-dozvillieva diialnist yak suspilnyi fenomen. Visnyk derzhavnoho universytetu kultury i mystetstv. 2, 72-79. [Cultural and Leisure Activities as a Social Phenomenon.] [in Ukrainian]

Zubok, Yu.A. (2003. )Problemy sotsialnoho rozvytku molodi v umovakh rynku. Sotsiolohichni doslidzhennia. 4. 251-253. [Problems of social development of youth in market conditions. Sociological studies.] [in Ukrainian]

Downloads

Published

2023-03-23

Issue

Section

The global development of innovative technologies and their impact on the educat

Most read articles by the same author(s)